Regulamin użytkownika

Informacje podstawowe

1. Serwis Nicesport.pl udostępniany jest przez firmę One Sport Media Lejman & Wspólnicy Spółka Jawna, z siedzibą w Toruniu przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 101E.

2. Serwis Nicesport.pl jest serwisem internetowym adresowanym do wszystkich osób zainteresowanych uzyskiwaniem informacji sportowych.

Użytkownik

3. W niniejszym regulaminie pod terminem „Użytkownik” rozumiana jest osoba zarejestrowana w serwisie, korzystającą z jego zasobów, umieszczającą w nim swoje treści.

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień.

5. Aby mieć możliwość korzystania z serwisu Nicesport.pl w sposób aktywny (a więc w szczególności mieć możliwość umieszczania treści) Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, w którym podaje dane identyfikacyjne.

6. Wszystkie informacje na temat funkcjonowania serwisu Użytkownik będzie otrzymywać drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres email.

7. Podane przez Użytkowników dane będą przetwarzane tylko w celach związanych z prowadzeniem serwisu Nicesport.pl.

8. Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

10. Administracja ma prawo do usunięcia konta Użytkownika bez podawania przyczyny.

11. Otwierając konto w serwisie Nicesport.pl Użytkownik zobowiązuje się do używania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w serwisie Nicesport.pl może dokonywać komentarzy, umieszczać zdjęcia i inne materiały, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz prawem chronionych dóbr osób trzecich.

13. Administracja Nicesport.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania wszelkich treści, które zostały opublikowane z naruszeniem pkt. 11 powyżej oraz pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.

14. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przy publikacji przez użytkownika materiałów w serwisie Nicesport.pl, Użytkownik zobowiązuje się, że przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

15. Administracja natychmiast powiadomi o takim fakcie Użytkownika i pozostawi mu decyzję w sprawie ustanowienia pełnomocnika do prowadzenia sprawy sądowej.

16. Wszelkie pytania dotyczące serwisu Nicesport.pl oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, Użytkownicy mogą kierować na adres email: redakcja@nicesport.pl.

Administracja

19. Administracja Nicesport.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
- skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu Nicesport.pl przez jego Użytkowników;
- treści zamieszczone w serwisie przez Użytkowników;
- szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do serwisu przez osoby trzecie;
- wykorzystanie zamieszczonych w serwisie materiałów przez osoby trzecie.

20. Administracja Nicesport.pl zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania serwisu Nicesport.pl;
b) zmiany, korekty lub redakcji informacji wpisanych przez Użytkownika w polach komentarzy;
c) usunięcia, w sytuacjach wyjątkowych, całej zawartości serwisu Nicesport.pl;
d) zaprzestania świadczenia usług w ramach serwisu Nicesport.pl, po uprzednim powiadomieniu użytkowników na stronach serwisu Nicesport.pl.

21. Administracja Nicesport.pl informuje, iż w trakcie świadczenia usługi w systemie Użytkownika są umieszczane pliki „cookies”. Umieszczenie plików „cookies” jest konieczne do prawidłowego realizowania usługi.

Postanowienia końcowe

22. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: http://nicesport.pl/regulamin. Administracja Nicesport.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.

23. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z umieszczania komentarzy i ogłoszeń w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian Regulaminu.

24. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Nicesport.pl należy kierować na adres email: redakcja@nicesport.pl.